MOSS - режим извън ЕС

От 1 януари 2015 г. влязоха в сила нови правила за облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път. Считано от тази дата, установените извън Европейския съюз лица, които извършват доставки на такива услуги към нерегистрирани за целите на ДДС крайни потребители в държави-членки на ЕС, следва да начисляват ДДС според правилата и ставките в съответната държава членка, където са установени потребителите (държава членка на потребление). Доставките се облагат с данък върху добавената стойност в държавата-членка на ЕС, в която получателите на тези услуги са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават. С цел намаляване на административната тежест за неустановените на територията на ЕС лица е въведен специален режим на облагане с ДДС на доставки  на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване и услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица (юридически или физически лица), установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията  на ЕС – режим извън Съюза. За да няма нужда доставчиците, установени извън ЕС да се регистрират във всяка държава-членка на ЕС, в която доставят въпросните услуги на клиенти, режимът им позволява да се регистрират еднократно и да подават справки-декларации по ДДС само в една държава членка на ЕС по свой избор. Специалната регистрация по ДДС за режим „извън Съюза“ е приложима само за неустановени и нерегистрирани за целите на ДДС на територията на ЕС лица. Регистрацията и подаването на справки-декларации по режим извън Съюза се осъществява изцяло по електронен път чрез информационната система MOSS.

Новите правила разширяват режима, който бе в сила до 2015 г. за доставки на услуги, извършвани по електронен път, на данъчно незадължени лица от доставчици, които не са установени в Европейския съюз (VOES).

Специалният режим не е задължителен, а представлява мярка за опростяване на административната тежест вследствие на промяната на правилата, уреждащи мястото на доставка за целите на ДДС и задължението за облагане с ДДС в държавата членка на ЕС, където е установен получателят по доставката (клиентът). В глава осемнадесета от българския ЗДДС (в сила от 01.01.2015 г.) са определени правилата и начинът за облагане и деклариране на доставките по този режим.

 Вход в системата (само за неустановени на територията на ЕС лица*)

*За достъп до системата MOSS - режим в Съюза, установените на територията на Р. България лица ползват "Портал за електронни услуги на НАП".

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация