Внасяне - окончателен данък

 • Чрез интернет
 • Без такси с дебитни и кредитни карти Mastercard, Maestro, Visa, Discover, Diners club и Bcard чрез инсталираните физически ПОС терминали на работните места в салоните за обслужване на НАП;
 • С пощенски запис за данъчно плащане;
 • По банков път:
  • по сметка на ТД на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода – когато се дължи от платеца на дохода;
  • по сметка на ТД на НАП по постоянен адрес на местното физическо лице – когато се дължи от получателя на дохода;
  • по сметка на ТД на НАП по постоянния адрес на пълномощника – когато задълженото лице е чуждестранно лице, получило доходи чрез пълномощник с постоянен адрес в страната;
  • по сметка на ТД на НАП - София-град. - когато не може да се установи мястото за внасяне на данъка.

.......................................................................................................................

Доходи, които се облагат с окончателен данък

Определяне на окончателен данък

Данъчни ставки

Срокове за внасяне

Деклариране

Преизчисляване на окончателен данък по чл. 37 от ЗДДФЛ