Данъчни ставки - окончателен данък

  • Ставката на данъка е 7 на сто за облагаемите доходи от застраховки "Живот" в случаите на получаване на суми след изтичане срока на договора за застраховка "Живот", който е 15 или повече години.
  • Ставката на данъка е 5 на сто за доходите по дивиденти и ликвидационни дялове.
  • Ставката на данъка за доходите на местни физически лица от лихви по банкови сметки е 8 на сто.
  • Ставката на данъка е 10 на сто за всички останали доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък.

.......................................................................................................................

Доходи, които се облагат с окончателен данък

Определяне на окончателен данък

Срокове за внасяне

Внасяне

Деклариране

Преизчисляване на окончателен данък по чл. 37 от ЗДДФЛ