Данъчно-осигурителен календар

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец април, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 май.25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец април за доходи от трудови правоотношения. 25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през м. април.31.05.2019май31

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.10.05.2019май10
 • Внасяне на месечните авансови вноски за май за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане. 15.05.2019май15

Закон за ДДС

 • Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец април. 14.05.2019май14
 • Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец април.14.05.2019май14

Закон за здравното осигуряване

 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 април 2019 г., отнасящи се за труд положен през месец март 2019 г. 25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец април възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец април 2019 г.25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец април 2019 г. са във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от Кодекса на труда. 25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за авансово дължимите здравноосигурителни вноски за месец април 2019 г. от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване).25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за морските лица за положения труд през месец април 2019 г.25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец април 2019 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец април 2019 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски.25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец април 2019 г., отнасящи се за труд положен преди месец март 2019 г. 25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец април 2019 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски*.25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата в неплатен отпуск през месец април 2019 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец април 2019 г25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25

Кодекс за социално осигуряване

 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец април 2019 г.25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец април 2019 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец април 2019 г .25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец април възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец април 2019 г. 25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 април 2019 г., отнасящи се за труд положен през месец март 2019 г. 25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец април 2019 г., отнасящи се за труд положен преди месец март 2019 г. 25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец април 2019 г. 25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец април 2019 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски*.25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец април 2019 г., върху които се дължат осигурителни вноски.25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец април 2019 г.25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец април 2019 г. 25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец април 2019 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец април 2019 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа. 25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец април 2019 г.25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец април 2019 г.25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за април 2019 г.25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец април 2019 г.25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

 • Подаване на декларация образец №3 с данните за месец април 2019 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на държавния бюджет.20.05.2019май20
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец април 2019 г.25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Подаване на декларации образец №1 с данните за месец април 2019 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба. 25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Подаване на декларации образец №1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец април 2019 г.25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец април 2019 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Подаване на декларация образец №1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 март 2019 г. и месец април 2019 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец април 2019 г.25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец април 2019 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди март 2019 г., които са начислени или изплатени през месец април 2019 г.25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец март 2019 г., които са начислени или изплатени след 25 април 2019 г.25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец април 2019 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Подаване на Декларация образец №6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец април 2019 г. задължителни осигурителни вноски. 25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25
 • Подаване на Декларация образец №7 от лицата, за които през месец април 2019 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.25.05.2019следващ работен ден: 27.05.2019май25

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец април.15.05.2019май15
 • Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през месец април.15.05.2019май15

Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

 • Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от месец Май 2019 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.31.05.2019май31
 • Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец май 2019 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.31.05.2019май31
 • Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец май 2019 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.31.05.2019май31

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец април 2019 г. 14.05.2019май14
 • Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат-декларации пристигания/изпращания за месец април 2019 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.20.05.2019май20

няма данни

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация