Данъчно-осигурителен календар

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец юни, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 юли.25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юни за доходи от трудови правоотношения. 25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за юни 2020 г.25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Деклариране и внасяне на дължимия авансово данък от физически лица, придобили доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество през второто тримесечие на годината, когато платецът на дохода не е задължен да удържа данъка.31.07.2020юли31
 • Деклариране и внасяне на авансовия данък по чл. 43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а от ЗДДФЛ, удържан от предприятията и самоосигуряващите се лица за доходи, придобити от физическите лица през второто тримесечие на годината31.07.2020юли31
 • Деклариране и внасяне на дължимите за второто тримесечие окончателни данъци по глава шеста от ЗДДФЛ, с изключение на окончателния данък, дължим от местни физически лица за доходи от източници в чужбина.31.07.2020юли31
 • Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през м. юни.31.07.2020юли31

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. 10.07.2020юли10
 • Деклариране и внасяне на данъка за второ тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.15.07.2020юли15
 • Внасяне на месечните авансови вноски за юли за корпоративния данък по ЗКПО.15.07.2020юли15
 • Внасяне на тримесечните авансови вноски за второ тримесечие за корпоративния данък по ЗКПО.15.07.2020юли15
 • Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за второ тримесечие.31.07.2020юли31

Закон за ДДС

 • Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец юни.14.07.2020юли14
 • Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък. 20.07.2020юли20

Закон за здравното осигуряване

 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец юни възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец юни 2020 г. 25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец юни 2020 г., отнасящи се за труд положен преди месец май 2020 г. 25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец юни 2020 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски*.25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец юни 2020 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец юни 2020 г. са във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от Кодекса на труда. 25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски за месец юни 2020 г. от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване).25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец юни 2020 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски. 25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец юни 2020 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец юни 2020 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец юни 2020 г.25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец юни 2020 г.25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25

Кодекс за социално осигуряване

 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец юни 2020 г.25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец юни 2020 г.25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец юни 2020 г. 25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец юни възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец юни 2020 г. 25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 юни 2020 г., отнасящи се за труд положен през месец май 2020 г. 25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец юни 2020 г., отнасящи се за труд положен преди месец май 2020 г. 25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец юни 2020 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски*.25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец юни 2020 г. 25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец юни 2020 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец юни 2020 г.25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец юни 2020 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа. 25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец юни 2020 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец юни 2020 г. 25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец юни 2020 г .25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец юни 2020 г., върху които се дължат осигурителни вноски25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец юни 2020 г.25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25

Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г.

 • Подаване на декларация образец №3 с данните за месец юни 2020 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на държавния бюджет.20.07.2020юли20
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юни 2020 г.25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юни 2020 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец май 2020 г., които са начислени или изплатени след 25 юни 2020 г.25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди май 2020 г., които са начислени или изплатени през месец юни 2020 г.25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Подаване на декларации образец №1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец юни 2020 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец юни 2020 г.25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Подаване на декларация образец №1 с код за вид осигурен 22, от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 май 2020 г. и месец юни 2020 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Подаване на декларация образец №1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец юни 2020 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Подаване на декларации образец №1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец юни 2020 г.25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Подаване на декларации образец №1 с данните за месец юни 2020 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба. 25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Подаване на Декларация образец №6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец юни 2020 г. задължителни осигурителни вноски. 25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25
 • Подаване на Декларация образец №7 от лицата, за които през месец юни 2020 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.25.07.2020следващ работен ден: 27.07.2020юли25

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец юни.15.07.2020юли15
 • Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през месец юни15.07.2020юли15
 • Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през месец юни.15.07.2020юли15

Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

 • Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец юли 2020 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.31.07.2020юли31
 • Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от месец юли 2020 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.31.07.2020юли31
 • Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец юли 2020 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.31.07.2020юли31

Закон за данък върху застрахователните премии

 • Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходното тримесечие.31.07.2020юли31
 • Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.31.07.2020юли31

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец юни 2020 г. 14.07.2020юли14
 • Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец юни 2020 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.20.07.2020юли20

Закон за местните данъци и такси

 • Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за третото тримесечие на текущата година.31.07.2020юли31

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация