НАП отваря оферти по ЗОП на 17 юни 2009 г.

22 Май 2009

На 17.06.2009г. от 11.00 часа, в административната сграда на Националната агенция за приходите - Централно управление, на адрес: София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52, ще се проведе заседание на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Извънгаранционно сервизно обслужване и текущ ремонт (включително доставка на резервни части, материали и консумативи) на служебни автомобили на ЦУ на НАП по две обособени позиции : първа обособена позиция - пет броя леки автомобили  Volvo S60” “Kinetik” 2.4i, 170 k.с и втора обособена позиция - един брой товарен автомобил “PEUGEOT” “Partner FT 190C SOUF” 1,6 HDI 75 cat”.

Съгласно чл. 68, ал. 4 от ЗОП, действията на комисията при отваряне на  пликовете и проверка на съответствието на офертите със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 12  от ЗОП са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

Допълнително ще бъде обявена датата и часа за отваряне на ценовите оферти.

Повече информация за обществената поръчка вижте в рубриката "Профил на купувача"

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 22.05.2009
Затвори