Утвърден формат и ред за създаване и предаване на файлове, съдържащи справка за изплатени доходи на физически лица

13 Февруари 2015

Изпълнителният директор на НАП утвърди формата и реда за създаване и предаване на файлове, съдържащи данни за „Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица“.

Във връзка с генерирането на файла за справката и съгласно общите изисквания към съдържанието на полетата във файла, следва да се има предвид, че за чуждестранни физически лица, които нямат идентификатор (ЕГН, ЛНЧ или служебен номер от регистъра на НАП) в  поле № 3 се попълва стойност "2", а в поле № 4 се попълват 10 броя нули.

 

Рубрика Програмни продукти

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 13.02.2015
Затвори