Публична покана № 9021027: „Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № ЦА-12-22-46/01.07.2013 г., сключен между Националната агенция за приходите и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект: „Осигуряване и гарантиране на средата за развитие на служителите в НАП чрез кариерно развитие, кариерно консултиране и подготовка на вътрешни оценители за Център за оценка и развитие”, в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Организиране и провеждане на обучение по кариерно развитие за повишаване на знанията, уменията и повишаване на потенциала на служителите в НАП”, Обособена позиция № 2 „Организиране и провеждане на обучение за развитие на капацитет за кариерно консултиране“ и Обособена позиция № 3 „Организиране и провеждане на обучение за изграждане на капацитет от вътрешни оценители в ЦОР“.

14 Октомври 2013
Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 14.10.2013
Затвори