Процедура „Стабилизиране на сградата на ТД на НАП Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 83”

31 Юли 2013

На 01. 08. 2013 г. от 14.00 часа, в административната сграда на ТД на НАП Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. "Цар Петър" № 5 Б, ет. 4, стая № 6 „Логистика”, ще се проведе заседание на Комисия за отваряне и разглеждане на ценовите оферти и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Стабилизиране на сградата на ТД на НАП Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 83.

Съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП, при отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 31.07.2013
Затвори