Процедура „ Изработка и доставка на пликове за кореспонденция с отпечатан адрес за нуждите на Централно управление ( ЦУ на НАП) и териториалните дирекции (ТД на НАП) на Национална агенция за приходите”

22 Април 2013

 На 2304. 2013г. (вторник) от 10:00 часа, в административната сграда на Националната агенция за приходите - Централно управление, на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52 – етаж 1, стая 107 комисията, назначена със Заповед № 314/26.03.2013 г. на главния секретар на НАП, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:  Изработка и доставка на пликове за кореспонденция с отпечатан адрес за нуждите на Централно управление ( ЦУ на НАП) и териториалните дирекции (ТД на НАП) на Национална агенция за приходите”открита с Решение № РЦУ - 37 от 27.02.2013г. на главния секретар на НАП, ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя и са допуснати до участие в процедурата.

Съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП, при отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 22.04.2013
Затвори