Процедура „Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество /застраховка на сгради и имущество/, представляващо дълготрайни материални активи /ДМА/ и материални запаси, стопанисвани и използвани за административни нужди от ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й”

10 Юни 2013

На 12.06.2013г. от 11.00 ч., в стая 814, ет. 8 в сградата на ТД на НАП – Пловдив, ул. “Скопие” № 106 ще се отворят ценовите оферти и ще се оповестят предлаганите цени, на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по застраховане на щети или загуби  на имущество /застраховка на сгради и имущество/, представляващо дълготрайни материални активи /ДМА/ и материални запаси, стопанисвани и използвани за административни нужди от ТД на НАП Пловдив и териториалните структури в обхвата й”, открита с Решение № РД-44-3/30.04.2013 г. на директора на ТД на НАП- Пловдив, като при отварянето на пликове № 3, с надпис „Предлагана цена” имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

Съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП, при отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 10.06.2013
Затвори