Процедура „Доставка на хигиенни продукти, включително почистващи и полиращи продукти, големи и малки пликове за смет от полиетилен за нуждите на ТД на НАП В. Търново, офиси Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана, Плевен и Дирекция ОДОП В. Търново”

25 Юни 2013

На 26.06.2013г. от 10:30 часа в административната сграда на ТД на НАП – Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. ”Център”  № 2, етаж 2, стая 210, на основание Заповед № 365 от 24.06.2013г. на директора на ТД на НАП – Велико Търново ще се проведе заседание на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, с обект: „Доставка на хигиенни продукти, включително почистващи и полиращи продукти, големи и малки пликове за смет от полиетилен за нуждите на ТД на НАП  В. Търново, офиси Видин,  Враца,  Габрово,  Ловеч, Монтана,  Плевен и Дирекция ОДОП В. Търново” . На заседанието, комисията  ще отвори и оповести ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на предварително обявените условия на възложителя и са допуснати до участие в процедурата.

Съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП, при отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 25.06.2013
Затвори