Процедура „Доставка на работни станции”

26 Юни 2013

На 27.06.2013 г. от 14:00 часа, в административната сграда на Националната агенция за приходите - Централно управление, на адрес: гр.София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52 – зала „Хармоника“, комисията, назначена със Заповед № ЗЦУ-532 от 27.05.2013 г. на главния секретар на НАП, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на работни станции”, открита с Решение № РЦУ - 49 от 12.04.2013 г. на главния секретар на НАП, ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя и са допуснати до участие в процедурата.

Съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП, при отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 26.06.2013
Затвори