Јемства приликом обављања фискалне контроле

Случајеви у којима се приступа резервисаном јемству приликом фискалне контроле од стране јавног извођача и/или органа прихода (на самосталној  основи) су исцрпно регулисани у чл. 121а ст. 1, т. 1-4 и ст. 2 из ЗППОО:

  • нарушавања интегритета техничких средстава контроле /ТСЦ/;
  • непоштовање забране из чл. 13 ст. 3 т. 4 из ЗППОО;
  • неусаглашености између онога што је описано у документима и онога што је установљено приликом провере врсте и/или количине робе;
  • непојављивање возача возила или примаоца/купца робе на месту пријема/истовара;
  • успостављање органа прихода, да при каснијем одлагању робе не би било могуће прикупљање пореза или би било знатно отежано.

Узимање робе

Орган прихода предузима дејства за обезбеђивање доказа и одузима робу, као и њена документа, под условима прописаним у чл. 121а, ст. 3 из ЗППОО, са роком деловања до 72 часа, без дозволе суда. У том случају, забрана распоређивања у складу са чл. 13, ст. 3, т. 4 продужава своје деловање, а роба се ослобађа након представљања јемства.

Ослобађање одузете робе се обавља након подношења јемства у новцу или безусловне и неодложне банкарске гаранције, са роком деловања не мањим од 6 месеци у износу од 30 % од његове тржишне вредности и након плаћања трошкова за њено одузимање и складиштење.

Рок за плаћање јемства – одређени рок за плаћање јемства 24/72 сати и које започиње да тече након последњега часа завршетка провере.

Величина износа јемства – наводи се у састављеном протоколу, који се уручује примаоцу/купцу.

Унос/осигуравање јемства

Износ јемства, која преставља 30 % тржишне вредности робе треба бити преведен банкарским преводом на одговарајући жиро-рачун НАП-а.

Банкарска гаранција или банкарски налог за плаћање за преведени износ требају бити показани у року од 24/72 сати одговарајућем начелнику сектора „Оперативна дејства“ у месту обављања фискалне контроле и испраћени на електронску адресу: fisc.control@nra.bg.

Банкарска гаранција се издаје од: 

  • лица, које је добило лиценцу за банку од стране Бугарске Народне Банке /БНБ/;
  • банке са седиштем у трећој држави, која је добила лиценцу од стране БНБ за обављање делатности у Републици Бугарској, путем своје филијале;
  • банке, која је добила дозволу за обављање банкарских делатности од стране компетентних органа државе чланице, која предлаже своје услуге директно или преко своје филијале, на територији Републике Бугарске.

Последице од непредстављеног јемства

У случају када се јемство не представи у року од 72 сати од одузимања робе, а у случају лако кварљиве робе - до 24 сати, роба се сматра остављеном у корист државе. Ова ситуација се бележи у протоколу за врсту и количину робе, која је остављена у корист државе, као и у регистар "Фискална контрола".

Улагање жалбе у вези деловања органа прихода приликом обављања фискалне контроле

Деловања органа прихода приликом обављања фискалне контроле кретања робе са високим фискалним ризиком могу бити предмет жалбе у року од 14 дана након њиховог извршења, пред регионалним директором НАП-а, у месту налажења објекта/на месту извршења, на основу чл. 127ж у вези са чл. 41 из ЗППОО. Жалба не зауставља предузета деловања.

Важно! Раније јемство приликом фискалне контроле може да обавља:

  • јавни извршилац (на основу чл. 121а, ст. 1 из ЗППОО), путем прописивања унапред предузетих мера, у износу не мањим од 30 % од тржишне вредности робе, по захтеву органа прихода, и
  • орган прихода (на основу чл. 121а, ст. 3 из ЗППОО), путем предузимања деловања за осигуравања доказа из чл. 40 из ЗППОО и одређивање јемства у износу од 30 % од тржишне вредности робе.