Фискална контрола у унутрашњој трговини робе са високим фискалним ризиком

Након уласка транспортног средства на територију земље са фискалним контролним пунктом, органи прихода имају право да зауставе транспортно средство, да провере да ли се ради о превозу робе са високим фискалним ризиком, да провере идентитет возача и лица која прате робу, да провери документацију која прати робу, да прегледа робу и да постави техничка средства за контролу /ТСК/ на превозно средство, да постави печат/пломбу са ознаком "висок фискални ризик – унутрашња трговина" у транспортни документ.

Постављање техничких средстава контроле /ТСК/

За постављање ТСК, формира се протокол за фискалну контролу, чију копију достављају возачу возила и лицу која прати робу. Протоколи одражавају све чињенице и околности током вршења фискалне контроле.

У регистар "Фискална контрола" уносе се следећи подаци:

 1. Пошиљалац робе;
 2. Прималац робе;
 3. Врста и количина робе;
 4. Место пријема / истовара робе;
 5. Датум и очекивано време пријема / истовара робе;
 6. Контролни број, који је додељен техничком средству контроле;
 7. Датум и време постављања техничког средства контроле;
 8. Број и датум протокола;
 9. Остали подаци из протокола.

Уклањање техничких средстава контроле /ТСК/

ТСК се уклања на месту пријема/истовара робе, најкасније у року од 4 сата након захтева возача/особе која прати робу, а када је поднет формулар захтева, уклањање ТСК се обавља најкасније 24 сата након подношења захтева.

Након уклањања ТСК, службеник НАП-а припрема протокол, од којих један примерак је предат возачу и примаоцу/купцу или његовом овлашћеном представнику. Одвојено, за извршене друге провере издаје се други протоколи, који се достављају примаоцу/купцу. У овом протоколу се одражавају резултати провере усаглашености или неусаглашености у вези врсте и количине робе на  пратећим документима, који су установљени приликом постављања ТСК или су декларисани од стране возача транспортног средства/лица које прати робу, и стварне врсте и количине робе на месту њеног пријема/истовара.

Предузети кораци за обезбеђивање доказа

Када се предузму кораци за обезбеђивање доказа, орган прихода ослобађа робу тек након представљања јемства у износу пореских обавеза које би могле настати као резултат неслагања, али не мање од 30 процената од тржишне вредности робе, која није у складу са врстом и количином. Јемство може бити у новцу или са безусловном и неопозивом банкарском гаранцијом.

Орган прихода, који је уклонио ТСК, уписује се у регистар "Фискална контрола" следеће податке:

 1. Датум и време уклањања ТСК;
 2. Бројеве и датуме са протокола;
 3. Остале податке из протокола;
 4. Износ изреченог јемства.