Фискална контрола

Шта представља фискална контрола?

Фискална контрола представља скуп поступака органа прихода/званичници Пореске Управе/, који се извршавају како би се спречила утаја пореза и пореске малверзације, који се врше у вези са кретањем / превозом / робе са високим фискалним ризиком на територији Бугарске. 

Односи се на све производе са високим фискалним ризиком, без обзира на место утовара/истовара: на територији државе, на територији друге државе – чланице Европске Уније или треће стране. Не примењује се на робу која је обухваћена царинским поступком.

Види цели текст. 

Где је регулисан?

Закон о пореско-социјалним издвајањима, чл. 12, став 1-8, без става 4; чл. 13; чл. 121а; чл. 127а-з; чл. 278б; §1 из Додатних одредби, тачке 26-28.

Одредба № Н-2 од 30. јануара 2014. г. о условима и редоследу остваривања фискалне контроле кретања робе са великим фискалним ризиком на територији Републике Бугарске и захтевима за фискалне контролне пунктове.

Списак робе са високим фискалним ризиком је одобрен од стране министра финансија на образложени предлог извршног директора НАП-а.

Коју су компетентни контролни органи?

Према чл. 127а, ст. 1 из ЗПСИ, фискална контрола се обавља од стране органа за приходе, који су овлашћени по налогу извршног директора Националне Агенције за Приходе, без потребе постојања писменог налога. Овлашћења компетентних контролних органа регулисани су у чл. 12, ст. 1 - 8 из ЗПСИ, осим ст. 4.

Које су ознаке и униформе?

Заустављање возила врши се са стоп знаком само на фискалном контролном  пункту /ФКП/ од стране органа за приходе /екипа се састоји од најмање два службеника/, који су опремљени јасно различитим и видљивим, укључујући и ноћу, ознакама и униформама, која мора имати натпис: "Национална Агенција Прихода" или НАП и "Фискална контрола" као и лого Националне Агенције за Приходе.

Где се налазе фискални контролни пунктови /ФКП/?

ФКП су посебна места, делови путне мреже или области на територији железничких станица, аеродрома за јавну употребу и пристаништа за јавни превоз, укључујући и суседних области у којима власти прихода могу да спроводе фискалну контролу. Списак фискалних контролних пунктова.

Која лица се проверавају приликом фискалне контроле?

Које процедуралне радње извршавају органи прихода?

Радње фискалне контроле за робу у транспорту са високим фискалним ризиком укључују:

 1. Заустављање транспортног средства које превози робу на територији Бугарске;
 2. Проверавање да ли се транспортним средством превози роба са високим фискалним ризиком;
 3. Проверавање идентитета возала и особе/особа које/која прати/прате робу;
 4. Проверавање докумената која прате робу;
 5. Постављање техничких средства за контролу /ТСК/ на возилима која превозе робу са високим фискалним ризиком;
 6. Уклањање постављених ТСК;
 7. Проверавање/преглед превожене робе у транспортном средству и на место њеног примања/истовара. Види целу процедуру.

Када се примењује раније обезбеђивање приликом фискалне контроле?

Важно је знати:

 • Органи прихода имају право да зауставе возила са капацитетом преко 3 тоне. У случају сумње да се за транспорт робе са високим фискалним ризиком користе возила носивости испод три тоне, ради заобиласка контроле, примењују се одредбе за извршавање фискалне контроле;
 • Фискалној контроли подлежу и заустављена возила која превозе робу са високим фискалним ризиком, без обзира на њихову локацију на територији Бугарске;
 • Подаци о врсти и количини робе, пошиљаоцу и примаоцу, месту и датуму примања/истовара робе, очекиваном времену доласка, информације о кретању робе и поступцима фискалне контроле органа прихода су евидентирани у електронском регистру "Фискалне контроле";
 • За сваки поступак у оквиру контроле се саставља протокол;
 • Фискалном контролом се не установљавају пореске обавезе, али се могу утврдити одређене чињенице и околности од значаја за пореске обавезе;
 • На поступке органа прихода може се уложити жалба у року од 14 дана од дана њиховог извршења код територијалног директора НАП, у складу са чл. 127ж у вези са чл. 41 из ЗПСИ. Жалба не зауставља предузете радње