Документи

При недостаток на податоци/документи

Кога ќе недостасуваат документи што ја придружуваат стоката и/или податоци за очекуваниот час на примање/истовар, возачот на транспортното средство и/или лицето што ја придружува стоката го пополнува/ат  образецот од декларацијата .

При промена на датум, час и место на примање/истовар на стоката

Датумот и местото на примање/истовар на стоката, како и изјавениот час на примање/истовар кои се наведени во документатијата или се пријавени, можат да бидат променети од примателот/купувачот со поднесување на образец на барање по електронски пат. Барањето се испраќа на адреса [email protected] и се смета за примено по потврдување на неговото примање.

 Закон за даночна постапка (ЗДП)

 Наредби за утврдување на список со стоки со висок фискален ризик

 Наредба № ЗЦУ-1449/27.11.2015 г. за дополнување на местоположбата на фискалните контролни пунктови за извршување на фискална контрола со прилози