Фискална контрола при испорака на ризични стоки внатре во заедницата

Пред транспортното средство да излези надвор од територијата на државата, органот за приходи има право да го застане транспортното средство на фискален контролен пункт, да изврши проверка дали превезуваната стока е со висок фискален ризик, да го провери идентитетот на возачот и на лицето што ја придружува стоката, да ги провери документите што ја придружуваат стоката и да изврши увид на стоката.

Проверката задолжително опфаќа и проверка во системот за валидност на ДДВ бројот на добавувачот/продавачот што е наведен во фактурата.

Во случаите кога претходно е извршена фискална контрола врз движењето на истата стока со висок финансиски ризик внатре во државата, вклучително и кога е поставено ТСК, истото се отстранува само од орган за приходи во фискален контролен пункт пред транспортното средство да излези од територијата на државата.

Органот за приходи во регистарот „Фискална контрола“ запишува податоци за:

  1. Испраќачот на стоката;
  2. Примателот на стоката;
  3. Видот и количината на стоката;
  4. Државата – дестинација на стоката;
  5. Други податоци за извршената фискална контрола.