Фискална контрола

Што претставува фискалната контрола?

Фискалната контрола е збир на активности на органите за приходи /службеници на УЈП/, спроведувани со цел спречување на даночно затајување и даночни измами, кои се извршуваат во врска со движењето /превозот/ на стоки со висок фискален ризик на територијата на Бугарија.

Се применува за сите стоки со висок фискален ризик, независно од местото на примање/истовар: на територијата на државата, на друга држава – членка на Европската унија или во трета држава. Не се применува за стоки под царински надзор.

Видете го целиот текст.

Каде е пропишан?

Законот за даночна постапка, чл.12, став 1-8, без став 4; чл.13; чл. 121а; чл. 127а-з; чл. 278б; §1 од Дополнителните одредби, т. 26-28.

Уредба № Н-2 од 30 јануари 2014 г. за условите и прописите за извршување на фискална контрола врз движењето на стоки со висок фискален ризик на територијата на Република Бугарија и барањата кон фискалните контролни пунктови.

Кои се надлежните органи за контрола?

Согласно со чл. 127а, став 1 од ЗДП, фискалната контрола се спроведува од органите за приходи, овластени со наредба од извршниот директор на УЈП, без да е потребна изречна писмена наредба. Правата на надлежните органи за контрола се регулирани во чл. 12, став  1 - 8 од ЗДП, со исклучок на став 4.

Каква е ознаката и облеката на органите?

Запирањето на превозното средство се извршува со стоп палка единствено на фискален контролен пункт /ФКП/ од органи за приходи / тим составен од не помалку од двајца службеници/, опремени со јасно забележливи и видливи ознаки и облека, вклучувајќи и во темниот дел од деноноќието, кои задолжително содржат натписи „Национална агенција за приходи“ или НАП и „Фискална контрола“, како и логото на Националната агенција за приходи.

Каде се поставени фискалните контролни пунктови /ФКП/?

ФКП се посебни места, делови од сообраќајната мрежа или територии во железничките станици, аеродромите за јавен сообраќај и пристаништата за јавен превоз, вклучително опремата околу тие места, во кои органите за приходи можат да извршуваат фискална контрола. Список со фискалните контролни пунктови.

Кои лица се проверуваат во текот на фискална контрола?

Какви процедурални активности извршуваат органите за приходи?

Активностите за фискална контрола врз движењето на стоки со висок фискален ризик опфаќаат:

 1. Запирање на транспортно средство кое превезува стока во територијата на Бугарија;
 2. Проверка на транспортното средство дали во него се превезува стока со висок фискален ризик;
 3. Проверка на идентитетот на возачот и на лицето /лицата, кое ја/ги придружува/ат стоката;
 4. Проверка на придружната документација за стоката;
 5. Поставување на технички средства за контрола /ТСК/ во транспортното средство, кое превезува стока со висок фискален ризик;
 6. Отстранување на поставените ТСК;
 7. Проверка/увид на превезуваната стока во транспортното средство и на местото на нејзината достава/истовар. Видете ја целата процедура

Кога се одредува претходна гаранција при фискална контрола?

Важно е да знаете:

 • Органите за приходи имаат право да запираат транспортни средства со носивост над 3 тони. Во случаите на сомнеж дека за превоз на стоки со висок фискален ризик се користат транспортни средства со носивост под 3 тони со цел заобиколување на контролата, се применуваат одредбите за извршување на фискална контрола;
 • На фискална контрола подлежат и застанати транспортни средства, кои превезуваат стоки со висок фискален ризик, независно од нивната местоположба во територијата на Бугарија;
 • Податоците за видот и количината на стоката, испраќачот и примателот, местото и датумот на примање на стоката, очекуваниот час на примање/истовар, информацијата за движењето на стоките и активностите за фискална контрола од органите за приходи, се запишуваат во електронски регистар „Фискална контрола“;
 • За секоја акција за контрола се составува записник;
 • Со фискалната контрола не се утврдуваат задолженија за даноци, но можат да се утврдат одредени факти и околности кои се од значење за задолженијата за даноци;
 • Активностите на органите за приходи можат да се оспорат во 14-дневен рок од нивното извршување, пред територијалниот директор на ТД на НАП, врз основа на чл. 127ж во врска со чл. 41 од ЗДП. Жалбата не ги одложува преземените активности.