НАП отваря ценови оферти: "Организиране и провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК”, в две обособени позиции ..."

03 Юли 2015

На 08.07.2015г. от 10:00 часа, в административната сграда на Националната агенция за приходите - Централно управление, на адрес: София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52, комисията назначена със Заповед № ЗЦУ-634 от 03.06.2015г. на главния секретар на НАП за разглеждане, оценка и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК”, в две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК;

Обособена позиция № 2: Логистично осигуряване провеждането на обучение, относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на  административния процес по АПК”, открита с Решение № РЦУ-37/23.04.2015 г., изм. с Решение № РЦУ- 55/07.05.2015 г. на главния секретар на НАП, ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя и са допуснати до участие в процедурата.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта. 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 03.07.2015
Затвори