Изпълнен договор, сключен в резултат на проведена ОП с предмет: „Абонаментно обслужване и ремонт на СОТ в административната сграда на ЦУ на НАП, находяща се в гр.София, бул.”Княз Ал. Дондуков” № 52, както и доставка на резервни части, необходими за поддръжката и експлоатацията на системата“

18 Ноември 2014

На 31.10.2014 г., е приключило изпълнението по договор № 126/25.09.2012 г. между НАП и „Инкомскомплект - системи за сигурност и телекомуникации“ ЕООД, сключен в резултат на проведена ОП с предмет: „Oхрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на административната сграда на ЦУ на НАП, находяща се в гр.София, бул. ”Княз Ал. Дондуков” № 52 , охрана със СОТ на част от административната сграда, предоставена за управление на НАП, находяща се в гр.София, ул.”Врабча” № 23 и абонаментно обслужване и ремонт на СОТ в административната сграда на ЦУ на НАП, находяща се в гр. София, бул.”Княз Ал. Дондуков” № 52 в три обособени позиции, както следва : • Обособена позиция № 1 «Охрана със СОТ на административната сграда на ЦУ на НАП, находяща се в гр.София, бул.”Княз Ал. Дондуков” № 52»; • Обособена позиция № 2 «Абонаментно обслужване и ремонт на СОТ в административната сграда на ЦУ на НАП, находяща се в гр.София, бул.”Княз Ал. Дондуков” № 52»; • Обособена позиция № 3 «Охрана със СОТ на част от административната сграда предоставена за управление на НАП, находяща се в гр.София, ул.”Врабча” № 23»” Предметът на поръчката по обособена позиция №1 включва денонощна охрана на Вход 1 и Вход 2 на административната сграда на ЦУ на НАП, находяща се в гр. София, бул.”Княз Ал. Дондуков” № 52, състояща се от седем етажа, посредством СОТ /паник-бутон за нападение/. Предметът на поръчката по обособена позиция №2 включва абонаментно обслужване и ремонт на СОТ в административната сграда на ЦУ на НАП, находяща се в гр.София, бул.”Княз Ал. Дондуков” № 52, както и доставка на резервни части, необходими за поддръжката и експлоатацията на системата. Предметът на поръчката по обособена позиция №3 включва денонощна охрана със СОТ на част от административната сграда / коридорите и помещенията на ІV-ти, V-ти и VІ-ти етажи/, находяща се в гр.София, ул.”Врабча” № 23, посредством СОТ /паник-бутон за нападение/”, открита с решение № РЦУ-58/29.05.2012 г. на главния секретар на НАП.

Срокът за изпълнение на Договор № 126/25.09.2012 г. е 24 месеца от подписването му или до изчерпване на максимално допустимата стойност по договора - 5 100 лв. без ДДС в рамките на този срок. В срока на договора са изплатени 2 380,45 лв. без ДДС, съответно 2 856,54 лв. с включен ДДС. Окончателното плащане към изпълнителя по договора е извършено на 31.10.2014 г., с което са изпълнени задълженията на страните по договора и съответно е приключило изпълнението на договор № 126/25.09.2012 г.

Договорът е изпълнен в пълен обем.

Договорът е изпълнен в срок.

Информация относно обществената поръчка (вписана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) с уникален номер 00530-2012-0036) и нейното изпълнение, може да бъде намерена в сайта на Агенцията по обществени поръчки на адрес: http://www.aop.bg.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 18.11.2014
Затвори