НАП отваря ценови оферти по ОП "Застраховане на служителите на НАП с групова застраховка срещу злополука и застраховка „Живот” за 2020 г. и 2021 г."

18 Декември 2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

На 23.12.2019 г. от 10.00 часа, в административната сграда на Централно управление на Национална агенция за приходите, на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №52, комисията назначена със Заповед № ЗЦУ-1794/26.11.2019  г. на главния секретар на НАП за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти,  и класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Застраховане на служителите на НАП с групова застраховка срещу злополука и живот „Живот“ за 2020 г. и 2021 г.”, открита с Решение №РЦУ-151/14.10.2019 г. на главния секретар на НАП, ще отвори и оповести ценовите предложения на участниците, които отговарят на  поставените изисквания към личното състояние и критериите за подбор, и чиито оферти отговарят на предварително обявените от възложителя условия.

Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, при отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 18.12.2019
Затвори