НАП отваря ценови оферти по ОП „Доставка на комуникационно оборудване“

11 Ноември 2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 14.11.2019 г. от 11:00 часа, в административната сграда на Централно управление на Национална агенция за приходите, на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52, назначената със Заповед № ЗЦУ-1362 от 17.09.2019 г. на главния секретар на НАП комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на получените оферти, и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на комуникационно оборудване“, открита с Решение №РЦУ-109/12.08.2019 г. на главния секретар на НАП, ще отвори и оповести ценовите предложения на участниците, които отговарят на поставените изисквания към личното състояние и критериите за подбор и чиито оферти отговарят на предварително обявените от възложителя условия.  

 

Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, при отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 11.11.2019
Затвори