НАП отваря ценови оферти по ОП „Услуги по ремонт и поддръжка на системи за видеонаблюдение, находящи се в административните сгради на ТД на НАП Велико Търново и офиси Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен, на обособени позиции от №1 до №5“

22 Октомври 2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 28.10.2019г. от 11.00 часа, в административната сграда на ТД на НАП Велико Търново, на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2, стая 210, комисията назначена със Заповед № 978/18.09.2019г. на директора на ТД на НАП Велико Търново за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти, и класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по ремонт и поддръжка на системи за видеонаблюдение, находящи се в административните сгради на ТД на НАП Велико Търново и офиси Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен, на обособени позиции от №1 до №5”, открита с Решение № 23/12.08.2019г. на директора на ТД на НАП Велико Търново, ще отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите участници, които отговарят на поставените изисквания към личното състояние и критериите за подбор, и чиито оферти отговарят на предварително обявените от възложителя условия.

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, при отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 22.10.2019
Затвори