НАП отваря ценови оферти по ОП „Поддържане на системата за управление на информационния център на НАП/Call center/”

22 Октомври 2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 29.10.2019 г. от 15:00 часа, в административната сграда на Централно управление на Национална агенция за приходите, на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52, комисията назначена със Заповед № ЗЦУ-1416 от 26.09.2019 г. на главния секретар на НАП комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на получените оферти, и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддържане на системата за управление на информационния център на НАП/Call center/, открита с Решение №РЦУ-101/07.08.2019 г. на главния секретар на НАП, изменено с Решение № РЦУ-128/13.09.2019 г. на главния секретар на НАП ще отвори и оповести ценовите предложения на участниците, които отговарят на  поставените изисквания към личното състояние и критериите за подбор, и чиито оферти отговарят на предварително обявените от възложителя условия.

Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, при отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 22.10.2019
Затвори