НАП отваря ценови оферти по ОП „Техническо обслужване и ремонт при необходимост (включително доставка и монтаж на консумативи и резервни части) на климатична техника, монтирана в сървърни помещения в сгради на НАП, на следните адреси: гр. София, бул. „Дондуков” №52 и ул. „Врабча” №23“

11 Октомври 2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 На 16.10.2019 г. от 15:00 часа, в административната сграда на Централно управление на Национална агенция за приходите, на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52, назначената със Заповед №ЗЦУ-1326/11.09.2019 г. на главния секретар на НАП, комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на получените оферти, и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническо обслужване и ремонт при необходимост (включително доставка и монтаж на консумативи и резервни части) на климатична техника, монтирана в сървърни помещения в сгради на НАП, на следните адреси: бул. „Дондуков” №52 и ул. „Врабча” №23“, открита с Решение №РЦУ-99/06.08.2019 г. на главния секретар на НАП, ще отвори и оповести ценовите предложения на участниците, които отговарят на поставените изисквания към личното състояние и критериите за подбор и чиито оферти отговарят на предварително обявените от възложителя условия.  

 

Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, при отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 11.10.2019
Затвори