НАП отваря ценови оферти по ОП „Техническо обслужване и ремонт на климатична техника и климатични инсталации, включително доставка на резервни части, материали, консумативи и аксесоари, за нуждите на ТД на НАП София”

10 Октомври 2019

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 15.10.2019 г. от 11:00 часа, в административната сграда на ТД на НАП София, на адрес: гр. София, ул. „Аксаков” № 21, ет. 5, стая 502, комисията, назначена със Заповед №РД-01-1765/19.09.2019 г. на и. д. директор на ТД на НАП София за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническо обслужване и ремонт на климатична техника и климатични инсталации, включително доставка на резервни части, материали, консумативи и аксесоари, за нуждите на ТД на НАП София”, открита с Решение № 7/13.08.2019 г. на и. д. директор на ТД на НАП София, ще отвори и оповести ценовите предложения на участниците, които отговарят на поставените изисквания към личното състояние и критериите за подбор и чиято оферта отговаря на предварително обявените от възложителя условия.

 

Съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, при отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.  

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 10.10.2019
Затвори