НАП отваря ценови оферти по ОП „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инверторни стенни климатици тип „сплит система” за работни помещения в административните сгради на ТД на НАП Велико Търново и офисите в обхвата й”

04 Октомври 2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 На 09.10.2019 г. от 11.00 часа, в административната сграда на ТД на НАП Велико Търново, на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2, комисията назначена със Заповед № №973/17.09.2019 г. на директора на ТД на НАП Велико Търново за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти,  и класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инверторни стенни климатици тип „сплит система” за работни помещения в административните сгради на ТД на НАП Велико Търново и офисите в обхвата й”,, открита с Решение № 21/09.08.2019 г. на  директора на ТД на НАП Велико Търново, ще отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите участници, които отговарят на  поставените изисквания към личното състояние и критериите за подбор, и чиито оферти отговарят на предварително обявените от възложителя условия.

 

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, при отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 04.10.2019
Затвори