НАП отваря ценови оферти по ОП „Услуги по отпечатване и доставка на данъчни и осигурителни декларации"

24 Септември 2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

На 27.09.2017 г. от 11.00 часа, в административната сграда на Централно управление на Национална агенция за приходите, на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №52, комисията назначена със Заповед № ЗЦУ-1319 от 11.09.2019 г. на главния секретар на НАП за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти,  и класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по отпечатване и доставка на данъчни и осигурителни декларации“, открита с Решение № РЦУ-106/12.08.2019 г. на главния секретар на НАП, изменено с Решение № РЦУ-119 от дата 03.09.2019 г. на главния секретар на НАП, ще отвори и оповести ценовите предложения на участниците, които отговарят на  поставените изисквания към личното състояние и критериите за подбор, и чиито оферти отговарят на предварително обявените от възложителя условия.

Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, при отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 24.09.2019
Затвори