НАП отваря ценофи оферти по ОП „Периодична доставка на гориво за отопление, с включена транспортна такса, за нуждите на офис „Красна поляна” и офис „Благоевград“ към ТД на НАП София”

17 Септември 2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 20.09.2019 г. от 11:00 часа, в административната сграда на ТД на НАП София, на адрес: гр. София, ул. „Аксаков” № 21, ет. 7, заседателна зала, комисията, назначена със Заповед № РД-01-1692/10.09.2019 г. на и.д. директор на ТД на НАП София за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти и класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Периодична доставка на гориво за отопление, с включена транспортна такса, за нуждите на офис „Красна поляна” и офис „Благоевград“ към ТД на НАП София”, открита с Решение 6/09.08.2019 г. на и. д. директор на ТД на НАП София, ще отвори и оповести ценовите предложения на участниците, които отговарят на поставените изисквания към личното състояние и критериите за подбор и чиято оферта отговаря на предварително обявените от възложителя условия.

 

Съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, при отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.                         

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 17.09.2019
Затвори