НАП отваря ценови оферти по ОП “Поддръжка на лицензи за софтуерни продукти Arbutus”

10 Юли 2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 15.07.2019 г. от 11:00 часа, в административната сграда на Централно управление на Национална агенция за приходите, на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52, назначената със Заповед №ЗЦУ-807/29.05.2019 г.  на главния секретар на НАП комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на получените оферти и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Поддръжка на лицензи за софтуерни продукти Arbutus”, открита с Решение №РЦУ-57/23.04.2019 г. на главния секретар на НАП, ще отвори и оповести ценовите предложения на участниците, които отговарят на поставените изисквания към личното състояние и критериите за подбор и чиито оферти отговарят на предварително обявените от възложителя условия.

 

Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, при отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 10.07.2019
Затвори