НАП отваря ценови оферти по ОП „Доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен”

26 Юни 2019

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 02.07.2019 г. от 11:00 часа, в административната сграда на ТД на НАП Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк” № 128, зала 203., комисията назначена със Заповед № Д-1068/11.06.2019г. на  директора на ТД на НАП Варна за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти,  и класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен”, открита с Решение № 6-19/02.05.2019 г. на зам.-директора на ТД на НАП Варна, ще отвори и оповести ценовите предложения на участниците, които отговарят на  поставените изисквания към личното състояние и критериите за подбор, и чиито оферти отговарят на предварително обявените от възложителя условия. 

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, при отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 26.06.2019
Затвори