НАП отваря ценови оферти по ОП „Oхрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на сгради, предоставени за съхранение от ТД на НАП Велико Търново по силата на чл. 3, ал. 1, т. 13 от ЗНАП“

31 Май 2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 05.06.2019 г. от 11.00 часа, в административната сграда на ТД на НАП Велико Търново, на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2, комисията назначена със Заповед № 531/29.05.2019 г. на зам. директора на ТД на НАП Велико Търново за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти,  и класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Oхрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на сгради, предоставени за съхранение от ТД на НАП Велико Търново по силата на чл. 3, ал. 1, т. 13 от ЗНАП“, открита с Решение № 7/22.04.2019 г. на директора на ТД на НАП Велико Търново, ще отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите участници, които отговарят на  поставените изисквания към личното състояние и критериите за подбор, и чиито оферти отговарят на предварително обявените от възложителя условия.

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, при отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 31.05.2019
Затвори