НАП отваря ценови оферти по ОП „Развитие и поддръжка на информационна система „Интрастат“

15 Ноември 2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 20.11.2018 г. от 11:00 часа, в административната сграда на Централно управление на Национална агенция за приходите, на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52, комисията назначена със Заповед № ЗЦУ-1492 от 22.10.2018 г. на главния секретар на НАП, оправомощен за възложител със Заповед № ЗЦУ-ОПР-2/22.05.2017 г. на изпълнителния директор на НАП за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти, и класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Развитие и поддръжка на информационна система „Интрастат”, открита с Решение № РЦУ-132/13.09.2018 г. на главния секретар на НАП, ще отвори и оповести ценовите предложения на участниците, които отговарят на поставените изисквания към личното състояние и критериите за подбор, и чиито оферти отговаря на предварително обявените от възложителя условия.

Съгласно чл. 57, ал. 3, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, при отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 15.11.2018
Затвори