НАП отваря ценови оферти по ОП „Услуги по поддържане и ремонт на електрическите инсталации в сгради, стопанисвани от ТД на НАП Велико Търново и офиси Враца, Габрово, Ловеч и Плевен, на обособени позиции от № 1 до № 5“

02 Ноември 2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 07.11.2018 г. от 11.00 часа, в административната сграда на ТД на НАП Велико Търново, на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2, стая 210, комисията назначена със Заповед № 1059/08.10.2018 г. на директора на ТД на НАП Велико Търново за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти, и класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по поддържане и ремонт на електрическите инсталации в сгради, стопанисвани от ТД на НАП Велико Търново и офиси Враца, Габрово,  Ловеч и Плевен, на обособени позиции от № 1 до № 5“, открита с Решение № 22/12.09.2018 г.  на зам. директора на ТД на НАП Велико Търново, ще отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите участници, които отговарят на  поставените изисквания към личното състояние и критериите за подбор, и чиито оферти отговарят на предварително обявените от възложителя условия.

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, при отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 02.11.2018
Затвори