НАП отваря ценови оферти по ОП „Доставка на монитори“

02 Ноември 2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 07.11.2018 г. от 11:00 часа, в административната сграда на Централно управление на Национална агенция за приходите, на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52, комисията, назначена със Заповед №ЗЦУ-1397 от 08.10.2018 г. на главния секретар на НАП, комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на получените оферти, и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на монитори“, открита с Решение №РЦУ-128/31.08.2018 г. на главния секретар на НАП, ще отвори и оповести ценовите предложения на участниците, които отговарят на  поставените изисквания към личното състояние и критериите за подбор, и чиито оферти отговарят на предварително обявените от възложителя условия.

Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, при отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 02.11.2018
Затвори