НАП отваря ценови по ОП „Изграждане на система за електронен обмен на социалноосигурителна информация в НАП в рамките на проект № 2016-BG-IA-0031 „Осигуряване на електронен обмен на социалноосигурителна информация между България и ЕС“

31 Октомври 2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

На 05.11.2018 г. от 10:00 часа, в административната сграда на Централно управление на Национална агенция за приходите, на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №52, комисията назначена със Заповед №ЗЦУ-1405 от 09.10.2018 г. на главния секретар на НАП, за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти, и класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на електронен обмен на социалноосигурителна информация между България и ЕС”, открита с Решение №РЦУ-122/23.08.2018 г. на директора на дирекция „Правна“ в ЦУ на НАП, оправомощена за възложител със Заповед №ЗЦУ-1076/14.08.2018 г. на изпълнителния директор на НАП, ще отвори и оповести ценовите предложения на участниците, които отговарят на  поставените изисквания към личното състояние и критериите за подбор, и чиито оферти отговарят на предварително обявените от възложителя условия.

Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, при отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 31.10.2018
Затвори