НАП отваря ценови оферти по ОП „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на СОТ и охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на административната сграда на ЦУ на НАП, находяща се в гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 52 и на частта от административна сграда /1-ви и 3-ти надпартерни етажи/, предоставена за управление на НАП, находяща се в гр. София, ул. „Врабча” № 23“

25 Октомври 2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 30.10.2018 г. от 16:00 часа, в административната сграда на Централно управление на Национална агенция за приходите, на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52, комисията назначена със Заповед №ЗЦУ-1367/03.10.2018 г.  на главния секретар на НАП, комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на получените оферти, и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на СОТ и охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на административната сграда на ЦУ на НАП, находяща се в гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 52 и на частта от административна сграда /1-ви и 3-ти надпартерни етажи/, предоставена за управление на НАП, находяща се в гр. София, ул. „Врабча” № 23“, открита с Решение № РЦУ-123/23.08.2018 г. на главния секретар на НАП,ще отвори и оповести ценовите предложения на участниците, които отговарят на  поставените изисквания към личното състояние и критериите за подбор, и чиито оферти отговарят на предварително обявените от възложителя условия.

 

Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, при отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 25.10.2018
Затвори