НАП отврая ценови оферти по ОП „Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество (застраховка сграда и имущество) със срок на действие на застрахователното покритие: от 00.00 часа на 01.01.2019 г. до 24.00 часа на 31.12.2021 г.“

15 Октомври 2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 18.10.2018 г. от 11:00 часа, в административната сграда на Централно управление на Национална агенция за приходите, на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52, комисията назначена със Заповед № ЗЦУ-1340 от 01.10.2018 г. на главния секретар на НАП, оправомощен за възложител със Заповед № ЗЦУ-ОПР-2/22.05.2017 г. на изпълнителния директор на НАП за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти, и класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество (застраховка сграда и имущество) със срок на действие на застрахователното покритие: от 00.00 часа на 01.01.2019 г. до 24.00 часа на 31.12.2021 г.“, открита с Решение № РЦУ-124/24.08.2018 г. на директора на дирекция „Правна“, оправомощена със Заповед № ЗЦУ-1076/14.08.2018 г. на изпълнителния директор на НАП, изменено с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № РЦУ-133 от 17.09.2018 г. на главния секретар на НАП, ще отвори и оповести ценовото предложение на участника, който отговаря на поставените изисквания към личното състояние и критериите за подбор, и чиято оферта отговаря на предварително обявените от възложителя условия.

Съгласно чл. 57, ал. 3, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, при отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата – представяне на лична карта.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /п/ (Съгласно чл. 2 от Закона за защита на личните данни)

Заповед № ЗЦУ-1340 от 01.10.2018 г.

на главния секретар на НАП

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 15.10.2018
Затвори