НАП отваря ценови оферти по ОП „Денонощна, физическа, невъоръжена охрана на административната сграда на офис Враца, находяща в гр. Враца, ул. „В. Кънчов” № 86 и ремонт и поддържане на аудиовизуална техника и оптични уреди“

08 Октомври 2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 11.10.2018 г. от 11.00 часа, в административната сграда на ТД на НАП Велико Търново, на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2, стая 210, комисията назначена със Заповед № 1054/05.10.2018 г. на зам. директора на ТД на НАП Велико за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти,  и класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Денонощна, физическа, невъоръжена охрана на административната сграда на офис Враца, находяща в гр. Враца, ул. „В. Кънчов” № 86 и ремонт и поддържане на аудиовизуална техника и оптични уреди“, открита с Решение № 20/29.08.2018г.  на зам. директора на ТД на НАП Велико Търново, ще отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите участници, които отговарят на  поставените изисквания към личното състояние и критериите за подбор, и чиито оферти отговарят на предварително обявените от възложителя условия.

 

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, при отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 08.10.2018
Затвори