Съобщение за промяна в датата и часа за отваряне на офертите по ОП „Изграждане на система за електронен обмен на социалноосигурителна информация в НАП в рамките на проект № 2016-BG-IA-0031 „Осигуряване на електронен обмен на социалноосигурителна информация между България и ЕС“

28 Септември 2018

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 53 от ППЗОП

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на система за електронен обмен на социалноосигурителна информация в НАП в рамките на проект № 2016-BG-IA-0031 „Осигуряване на електронен обмен на социалноосигурителна информация между България и ЕС“, открита с Решение №РЦУ-122 от 23.08.2018 г.

На основание чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, и във връзка с Решение №РЦУ-147/28.09.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация участниците се уведомяват, че датата и часа на публичното отваряне на офертите, подадени за участие в цитираната обществена поръчка, се променят.

Новите дата и час на публичното отваряне на офертите са посочени в обявлението за изменение или допълнителна информация, което ще бъде публикувано на Профила на купувача, съобразно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 28.09.2018
Затвори