Изпълнен договор с предмет: „Провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК“

10 Ноември 2015

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнен договор с предмет: „Провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК“

На 09.10.2015 г., е приключило изпълнението по договор № 99/06.08.2015 г. по обособена позиция № 1 между НАП и “Институт за специализации и обучения“ ООД, сключен в резултат на проведена по Проект в изпълнение на Договор № 14-22-35/14.10.2014 г., сключен с Управляващия орган на Оперативна програма "Административен капацитет", за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, за изпълнението на проект:с предмет: „Организиране и провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК”, в две обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1: Провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК; 

Обособена позиция №2: Логистично осигуряване провеждането на обучение, относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК.“,

открита с решение  № РЦУ-37/23.04.2015 г. на главния секретар на НАП. 

Общият размер на изплатените по договора суми е 66 120 лв. без ДДС.

Договорът е изпълнен в пълен обем.

Договорът е изпълнен в срок. 

Информация относно обществената поръчка (вписана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) с уникален номер 00530-2015-0021) и нейното изпълнение, може да бъде намерена в сайта на Агенцията по обществени поръчки на адрес: http://www.aop.bg.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 10.11.2015
Затвори