Електронни съобщения за неплатени публични задължения

В тази рубрика ще намерите информация за електронни съобщения, които НАП изпраща на своите клиенти за:

= Нововъзникнали неплатени публични задължения

= Образувано изпълнително дело по реда на ДОПК