“Повишаване компетентността на служителите, заети с данъчно-осигурителния контрол в Централно управление на Националната агенция за приходите”

Настоящият проект се изпълнява по договор № 13-22-124/12.02.14 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК),  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът има за цел да повиши компетентността на служителите в дирекция “Контрол” в централната администрация на НАП във връзка с изпълняваните функции в областта на данъчно-осигурителния контрол за по-ефективно и ефикасно изпълнение на преките им задължения и функции.

Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.