„Повишаване на знанията и уменията на служителите от функция „Продажби“ в НАП, във връзка с изпълнение на служебните им задължения.“

Настоящият проект се изпълнява по договор № 13-22-123/12.02.14 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК),  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта на проекта е свързана с повишаване капацитета на НАП, чрез подобряване на знанията и уменията на служителите от функция „Продажби“, както и с постигането на по-добри резултати при опазването и разпореждането с конфискувани, отнети или изоставени в полза на държавата имущества.

Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

==> 09. 09. 2014 г. Публична покана №9033500 "Изработване и доставка на рол-банер във връзка с дейности по осигуряване на информация и публичност в изпълнение на договор № 13-22-123/12.02.2014 г. „Повишаване на знанията и уменията на служителите от функция „Продажби“ в НАП, във връзка с изпълнение на служебните им задължения”, сключен между Националната агенция за приходите и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"