„Повишаване квалификацията и капацитета на служителите от НАП, заети с международен обмен на информация в областта на ДДС и Събиране“

Настоящият проект се изпълнява по договор № 13-22-122/12.02.14 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК),  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проекта цели да повиши квалификацията и капацитета на служителите от НАП, заети с международен обмен на информация в областта на ДДС и Събиране.

Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.