Данъчно-осигурителен календар за бизнеса

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец август за доходи от трудови правоотношения.25.09.2018сеп25
 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец август, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 септември.25.09.2018сеп25
 • Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през м. август.30.09.2018следващ работен ден: 01.10.2018сеп30
 • Възможност за еднократно подаване на нова годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за предходната година при откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения.30.09.2018следващ работен ден: 01.10.2018сеп30

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.10.09.2018сеп10
 • Внасяне на месечните авансови вноски за септември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15.09.2018следващ работен ден: 17.09.2018сеп15
 • Възможност за еднократно подаване на нова годишна декларация за корекция на данъчния финансов резултат и данъчното задължение за предходната година, за която е подадена годишна данъчна декларация и законоустановеният срок за подаването ? е изтекъл.30.09.2018следващ работен ден: 01.10.2018сеп30

Закон за ДДС

 • Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец август.14.09.2018сеп14
 • Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец август.14.09.2018сеп14

Закон за здравното осигуряване

 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец август възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец август 2018 г.25.09.2018сеп25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 август 2018 г., отнасящи се за труд положен през месец юли 2018 г.25.09.2018сеп25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец август 2018 г., отнасящи се за труд положен преди месец юли 2018 г.25.09.2018сеп25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец август 2018 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.25.09.2018сеп25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец август 2018 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.25.09.2018сеп25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец август 2018 г.25.09.2018сеп25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец август 2018 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).25.09.2018сеп25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за морските лица за положения труд през месец август 2018 г.25.09.2018сеп25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец август 2018 г.25.09.2018сеп25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец август 2018 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски.25.09.2018сеп25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец август 2018 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски.25.09.2018сеп25

Кодекс за социално осигуряване

 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец август 2018 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.25.09.2018сеп25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец август 2018 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.25.09.2018сеп25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец август 2018 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.25.09.2018сеп25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец август 2018 г.25.09.2018сеп25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец август 2018 г.25.09.2018сеп25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец август 2018 г.25.09.2018сеп25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец август 2018 г., отнасящи се за труд положен преди месец юли 2018 г.25.09.2018сеп25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец август 2018 г.25.09.2018сеп25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за август 2018 г.25.09.2018сеп25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец август 2018 г.25.09.2018сеп25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 август 2018 г., отнасящи се за труд положен през месец юли 2018 г.25.09.2018сеп25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец август възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец август 2018 г.25.09.2018сеп25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец август 2018 г.25.09.2018сеп25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец август 2018 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски.25.09.2018сеп25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец август 2018 г .25.09.2018сеп25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец август 2018 г., върху които се дължат осигурителни вноски.25.09.2018сеп25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец август 2018 г.25.09.2018сеп25

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

 • Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец август 2018 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт.20.09.2018сеп20
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец август 2018 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.25.09.2018сеп25
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец август 2018 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.25.09.2018сеп25
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец юли 2018 г., които са начислени или изплатени след 25 август 2018 г.25.09.2018сеп25
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди юли 2018 г., които са начислени или изплатени през месец август 2018 г.25.09.2018сеп25
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец август 2018 г.25.09.2018сеп25
 • Подаване на декларация образец № 7 от лицата, за които през месец август 2018 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.25.09.2018сеп25
 • Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец август 2018 г. задължителни осигурителни вноски.25.09.2018сеп25
 • Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец август 2018 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба. 25.09.2018сеп25
 • Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец август 2018 г.25.09.2018сеп25
 • Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец август 2018 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.25.09.2018сеп25
 • Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец август 2018 г.25.09.2018сеп25
 • Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 юли 2018 г. и месец август 2018 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.25.09.2018сеп25

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец август.15.09.2018следващ работен ден: 17.09.2018сеп15
 • Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец август.15.09.2018следващ работен ден: 17.09.2018сеп15
 • Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през месец август.15.09.2018следващ работен ден: 17.09.2018сеп15

Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

 • Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец септември 2018 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.30.09.2018следващ работен ден: 01.10.2018сеп30
 • Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от месец септември 2018 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.30.09.2018следващ работен ден: 01.10.2018сеп30
 • Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец септември 2018 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.30.09.2018следващ работен ден: 01.10.2018сеп30

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец август 2018 г.14.09.2018сеп14
 • Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец август 2018 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.20.09.2018сеп20

няма данни

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация