Авансово облагане на доходите от друга стопанска дейност

Кои доходи са от друга стопанска дейност?

 • доходи от дейност като земеделски стопани;
 • доходи от горско, ловно, рибно стопанство;
 • авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството и техните автори;
 • възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители;
 • доходи от упражняванe на занаятчийска дейност, които не се облагат с патентен данък;
 • доходи от упражнявана свободна професия (например журналист);
 • доходи по извънтрудови правоотношения.

Кой определя авансовия данък върху доходите от стопанска дейност?

 • Платецът на дохода. Ако платецът на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице (по смисъла на Кодекса за социално осигуряване), дължимият авансов данък се определя от платеца на дохода.
 • Физическото лице, придобило дохода. Ако платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице, задължен да определи и внесе авансовия данък, е получателят на дохода. 

Как се определя авансовия данък върху доходите от друга стопанска дейност?

На първо място от облагаемия доход се приспадат т. нар. нормативно признати разходи, които са в различен размер - от 25 до 60 на сто, в зависимост от вида на придобития доход. Така например за авторски и лицензионни възнаграждения, те са 40 на сто, но за доходи от свободна професия - 25 на сто. След това от така получения доход се приспадат и задължителните осигурителни вноски, които са удържани от платеца на дохода или внесени от самото лице, ако то е самоосигуряващото се. Върху тази разлика се дължи авансов данък в размер на 10%.

В случай, че получателя на дохода е физическо лице с 50 или над 50 на сто намалена работоспособност, дължи ли се данък?

Ако получателят на дохода е с намалена работоспособност 50 или над 50 на сто, авансов данък се дължи след като облагаемият му доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, превиши 7 920 лева.

В какъв срок  се внася авансовият данък за доходи от стопанска дейност?

 • Ако задължението за удържане и внасяне на авансовия данък е на платеца на дохода, то данъкът се внася до края на месеца, следващ тримесечието, през което данъкът е удържан, като за четвъртото тримесечие на годината не се удържа и не се внася авансово данък. По изключение данък за четвъртото тримесечие на годината може да бъде удържан от платеца, ако физическото лице писмено декларира, че желае удържане на данък. В тези случаи удържаният данък се внася от платеца на дохода в срок до 31 януари на следващата година.
 • Ако задължението за удържане и внасяне на авансовия данък е на получателя на дохода, то данъкът се внася до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен доходът, като за четвъртото тримесечие на годината не се внася авансово данък.

Подава ли се декларация за дължимия/удържания авансовия данък и от кого?

Да, подава се декларация (по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО) за дължими данъци (образец 4001). Документът се представя в НАП в сроковете за внасяне на авансовия данък. Задължението за деклариране е на лицето, което трябва да определи и внесе данъка.

Какъв документ се издава от  платеца на дохода за удържания авансов данък?

Предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на дохода, издава за изплатените доходи и удържания данък сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които се предоставят на лицето, придобило дохода.

.......................................................................................................................

Авансов данък върху доходите от трудови правоотношения

Авансово облагане на доходите от наем