Заверяване на документ за чужбина

В Централно управление на НАП се заверяват удостоверения или документи, издадени от орган по приходите на Агенцията, които подлежат на легализация пред Министерство на външните работи.

Заваряването на документ става след подаване на:

  • писмена молба (свободен текст) от клиент на НАП за заверка на удостоверение/документ, издаден от органа по приходите и подлежащ на легализация;
  • удостоверение/документ, който ще се заверява.

Молбата за заверяване на документа е свободен текст, като в нея трябва да бъде посочена държавата, пред която ще послужи удостоверението/документа и годината, за която ще се отнася. Желателно е да бъде посочен и телефон за обратна връзка.

Срокът за издаване на удостоверението е 7-дневен от постъпване на искането.

Молбата за  заверяване на документ се подава в деловодството на ЦУ на НАП:

  • лично, чрез упълномощено лице
  • по пощата на адрес: Централно управление на НАП, дирекция СИДДО, бул. „Княз Дондуков” № 52, гр. София 1000
  •