Данъчно-осигурителен календар

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец ноември за доходи от трудови правоотношения.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец ноември, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 декември.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през м. ноември.31.12.2018дек31
 • Подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ от началото на следващата година от физически лица – регистрирани като земеделски стопани. 31.12.2018дек31
 • Подаване на декларация за избор по чл. 29а, ал. 6, т. 2 от ЗДДФЛ от физически лица – регистрирани като земеделски стопани, които са се облагали с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ поне пет последователни години и от началото на следващата година желаят да преминат към облагане по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ. 31.12.2018дек31
 • Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на служебната бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ (образец № 2) за придобитите през годината облагаеми доходи от трудови правоотношения и за удържания през годината данък, когато трудовото правоотношение е прекратено през течение на годината.31.12.2018дек31
 • Дипломатическите представителства на други държави, които са избрали от началото на следващата година да определят, удържат и внасят данък за доходи от трудови правоотношения, сключени с местни физически лица, във връзка с извършваните от представителствата функции в Република България, уведомяват компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.31.12.2018дек31

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.10.12.2018дек10
 • Внасяне на месечните авансови вноски за декември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане. 15.12.2018следващ работен ден: 17.12.2018дек15
 • Внасяне на тримесечните авансови вноски за трето тримесечие за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15.12.2018следващ работен ден: 17.12.2018дек15
 • Подаване на декларация по чл. 202а, ал.4 от ЗКПО от чуждестранни юридически лица, които са избрали да преизчислят данъка, удържан при източника.31.12.2018дек31
 • Подаване на декларация по чл. 259, ал.1 от ЗКПО за упражняване на правото на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби.31.12.2018дек31
 • Деклариране и внасяне на данъка върху допълнителните разходи на народните представители.31.12.2018дек31

Закон за ДДС

 • Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец ноември.14.12.2018дек14
 • Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец ноември.14.12.2018дек14

Закон за здравното осигуряване

 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 ноември 2018 г., отнасящи се за труд положен през месец октомври 2018 г.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ЗЗО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец ноември 2018 г., отнасящи се за труд положен преди месец октомври 2018 г.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец ноември 2018 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец ноември 2018 г.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец ноември 2018 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец ноември 2018 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец ноември 2018 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец ноември 2018 г. 25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец ноември 2018 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец ноември 2018 г.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец ноември възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец ноември 2018 г.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25

Кодекс за социално осигуряване

 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец ноември 2018 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец ноември 2018 г.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец ноември 2018 г.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец декември 2018 г.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Ноември възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец ноември 2018 г.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 Ноември 2018 г., отнасящи се за труд положен през месец октомври 2018 г.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец Ноември 2018 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец Ноември 2018 г .25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец ноември 2018 г., върху които се дължат осигурителни вноски.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за ноември 2018 г.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец ноември 2018 г.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец ноември 2018 г.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец ноември 2018 г., отнасящи се за труд положен преди месец октомври 2018 г.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец ноември 2018 г.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец ноември 2018 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец ноември 2018 г.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец ноември 2018 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец декември 2018 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.31.12.2018дек31
 • Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец декември 2018 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.31.12.2018дек31
 • Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от месец декември 2018 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.31.12.2018дек31

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

 • Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец ноември 2018 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт.20.12.2018дек20
 • Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 октомври 2018 г. и месец ноември 2018 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Подаване на декларация образец № 7 от лицата, за които през месец ноември 2018 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Подаване на декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец ноември 2018 г. задължителни осигурителни вноски.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец ноември 2018 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец ноември 2018 г.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец ноември 2018 г.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец ноември 2018 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди октомври 2018 г., които са начислени или изплатени през месец ноември 2018 г.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец октомври 2018 г., които са начислени или изплатени след 25 ноември 2018 г.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец ноември 2018 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец ноември 2018 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец ноември 2018 г.25.12.2018следващ работен ден: 27.12.2018дек25

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец ноември. 15.12.2018следващ работен ден: 17.12.2018дек15
 • Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец ноември.15.12.2018следващ работен ден: 17.12.2018дек15
 • Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през месец ноември.15.12.2018следващ работен ден: 17.12.2018дек15

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец ноември 2018 г.14.12.2018дек14
 • Подаване съгласно чл.11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец ноември 2018 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.20.12.2018дек20

Закон за местните данъци и такси

 • Краен срок за подаване на декларация по чл. 61х ЗМДТ и за плащане на данъка за таксиметров превоз на пътници за следващата година /данъкът се плаща при получаване на разрешението за упражняване на дейността/.31.12.2018дек31
 • Подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които няма да се ползват през цялата следваща година.31.12.2018дек31

няма данни

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация