Осигурителен доход

Какъв е доходът, върху който се дължат осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд за родените след 31.12.1959 г.?

Самоосигуряващите се лица текущо през годината внасят авансово осигурителни вноски върху избран месечен осигурителен доход. Той не може да бъде по-малък от минималния, както и по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. 

Доходът, върху който се внасят осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд за родените след 31. 12. 1959 г. самоосигуряващи се лица, е същия като този, върху който се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., е в зависимост от облагаемият им доход за 2015 г. :

Облагаем доход за 2015 г. като самоосигуряващо се лице:

Минимален месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица през 2017 г.

до 5400 лв.

460 лв.

от 5401,01 лв. до 6500 лв.

500 лв.

от 6501,01 лв. до 7500 лв.

550 лв.

над 7500 лв.

600 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 г. и 2017 г. е 460 лв.

Изключение:

Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители е 300 лв. 

Максималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2017 г. е 2600 лв.

За да заплатят осигурителни вноски върху реално получените доходи от трудова дейност, самоосигуряващите се лица определят окончателен размер на осигурителния си доход  и годишен осигурителен доход . Това става на база на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица (по чл. 50 от ЗДДФЛ) – Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2016 г. (Таблица 1).

Не се определя окончателен размер на осигурителния доход и годишен осигурителен доход, ако сте:

  • собственици или съдружници в търговски дружества и физически лица, членове на неперсонифицирани дружества, за които не е възникнало задължение за подаване на данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;
  • регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция 
.......................................................................................................................

== Размер и разпределение на осигурителни вноски

== Дакларации и заявления

== Плащане